Det vert årsmøte for Sørstrand Folkepark, torsdag 21. mars klokka 20 i grillhytta. Alle medlemmer av Stiftinga Sørstrand Folkepark kan møte. Det vert tatt opp vanlege årsmøtesaker. Sakspapir finn du i førebels årsrapport.

Dagsorden
1. Val av ordstyrar
2. Val av referent
3. Val av 2 medlemmar til å signere protokollen
4. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012
5. Medlemskapssaker
6. Planer og prioriteringar for 2013
7. Innkomne saker
8. Val av styre-, vararepresentantar og valnemnd