Forslag til nye vedtekter er enstemmig vedtatt av styret 19. september 2019.


Vedtekter for Sørstrand Folkepark.

§ 1   Navn

Foreningens navn er Sørstrand Folkepark. Foreningen har postadresse 6906 Florø. Sørstrand Folkepark skal være registrert i «Frivillighetsregistret»

§2    Formål og virkemidler

2.1    Foreningens formål er å utvikle og realisere Sørstrand Folkepark som rekreasjonsområde for fastboende og besøkende i Florø.

2.2    Foreningen skal legge til rette for idretts- og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede og vil samarbeide med skoler, barnehager og andre foreninger som ønsker å bruke parken.

2.3    Foreningen vil være hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser i saker som angår formålet.

2.4    Foreningen skal i sitt arbeid med å utvikle folkeparken, søke å ivareta naturen, miljøet og de kulturminnene som finnes.

2.5    Foreningen skal finansiere sitt arbeid primært via ulike støtteordninger fra offentlige instanser, private institusjoner og innsamlingsaksjoner. Kontingent og gaver går til drift og vedlikehold. 

2.6    Foreningens arbeid vil i stor grad være basert på frivillig innsats fra medlemmer og andre.

§ 3   Juridisk person.

Foreningen er en upolitisk, selveiende og frittstående juridisk person som drives på ideelt grunnlag.

§ 4   Medlemskap

4.1    Medlemskap er åpent for alle som ønsker det. Prisen for medlemskap fastsettes av årsmøtet. 

4.2 De som har betalt årskontingent i kalenderåret før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet og kan velges til styreverv.

4.3 Nye medlemmer har stemmerett på årsmøtet dersom årskontingent er betalt.

4.4  Æresmedlemskap kan tildeles basert på stor frivillig innsats eller arbeid som på annen måte bidrar til å realisere formålet. Årsmøtet tildeler æresmedlemskap etter innstilling fra styret.

4.5    Årsmøtet kan ekskludere medlemmer som ikke respekterer foreningens vedtekter og formål eller som på annen måte bidrar til å motarbeide foreningens interesser.

§ 5   Årsmøte

5.1    Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år og skal kunngjøres minst 2 uker før.

5.2    Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være innlevert til styret senest 8 dager før.

5.3    Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen medlemmer har mer enn 1 stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

5.4    Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding

2. Årsregnskap

3. Valg av:

– Fem styremedlemmer

– To vararepresentanter

– Valgkomité på to medlemmer

– Revisor

– Eventuelle komiteer

–  Saker meldt fra medlemmer, jfr. Pkt 5.2
5.5. Planer og prioriteringer for det kommende året

5.6    Det velges en dirigent til å lede årsmøtet, en referent og to medlemmer til å signere protokollen. Protokollen skal legges ut på hjemmesiden som del av årsrapporten.

5.7    Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år. Samtlige kan gjenvelges og kontinuitet må tilstrebes.

5.8    Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene.

5.9    Revisor og valgkomité rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 6   Ekstraordinært årsmøte

6.1    Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 5. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

6.2    Når minst 1/3-del av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§ 7   Medlemsmøter

7.1    Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og varsles minst 8 dager før møtet.

§ 8   Styret 

8.1    Foreningen ledes av et styre. Styret velger selv leder og nestleder. 

8.2    Styret skal:

  • iverksette de vedtak som årsmøtet fatter
  • stå for foreningens daglige ledelse og ivareta dens interesser overfor andre instanser
  • forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
  • etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
  • representere foreningen utad
  • fastsette årskontingenten

8.3    Styret skal holde kvartalsvise møter, eller oftere ved behov.

8.4    Styrets vedtak skal protokolleres. 

8.5    Styret, ved leder og nestleder sammen, har signaturrett.

8.6    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Vararepresentanter skal motta saksinformasjon, og innkalles ved behov. Som vararepresentant har man møterett.

8.7    Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§ 9   Vedtektsendringer

Vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de frammøtte. 


§10  Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

10.1  Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

10.2  Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle formålet eller beslektede formål i nærområdet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler.

10.3  Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 9). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.