Referat styremøte Sørstrand Folkepark 19.september 2019
Møtet holdt hos Ole Martin Bøhn, Hans Blom gt 29 klokka 1930 – 2100
Innkalling via messenger.
Sakliste:

 1. Vedtektsendringar
 2. Innkalling ekstraordinært årsmøte
 3. Fastsetting av årsavgift
 4. Mobilisering til informasjonsmøte
  Til stede:
  Styremedlemma Knut Roald, Magne Hovland
  Varamedlemma Ole Martin Bøhn og Fredrik Gulbranson
  Fredrik vald til ordstyrar.
 5. Vedtektsendringar
  Ole M og Fredrik G hadde forebudd vedtektsendringar med tilvising til tidlegare
  drøftingar i styret.
  Framlegg til nye vedtekter vart samrøystes tilrådd for årsmøtet. Vedtaket ligg ved
  referatet.
 6. Ekstraordinært årsmøte.
  Beslutta at framlegg til nye vedtekter vert lagd fram for ekstraordinært årsmøte
  16.oktober . Årsmøtet vert halde i Gapahuken på Sørstrand klokka 1800. Samrøystes
 7. Fastsetting av årsavgift.
  Dei nye vedtektene føreset årsmedlemskap for å kunne røyste på årsmøtet. Styret
  gjer framlegg om Kr 200 for kalenderåret for kvart medlem. Samrøystes
 8. Mobilisering til informasjonsmøte
  Saka vart drøfta. Bruke e-postadresser og telefoner. Informasjon på FB -sida.
 9. Anna.
  Vedteke at Knut Roald erstattar Fredrik Gulbranson i gruppa som jobber med
  kommunen for realisering av servicebygget. Gjeld frå 1.oktober. Samrøystes.

Referent: Fredrik Gulbranson

Vedtekter for Sørstrand Folkepark 1

§ 1   Navn
Foreningens navn er Sørstrand Folkepark. Foreningen har postadresse 6906 Florø. Sørstrand
Folkepark skal være registrert i «Frivillighetsregistret»
§2    Formål og virkemidler
2.1    Foreningens formål er å utvikle og realisere Sørstrand Folkepark som rekreasjonsområde
for fastboende og besøkende i Florø.
2.2    Foreningen skal legge til rette for idretts- og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og
funksjonshemmede og vil samarbeide med skoler, barnehager og andre foreninger som ønsker å
bruke parken.
2.3    Foreningen vil være hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser i
saker som angår formålet.
2.4    Foreningen skal i sitt arbeid med å utvikle folkeparken, søke å ivareta naturen, miljøet og de
kulturminnene som finnes.
2.5    Foreningen skal finansiere sitt arbeid primært via ulike støtteordninger fra offentlige
instanser, private institusjoner og innsamlingsaksjoner. Kontingent og gaver går til drift og
vedlikehold.
2.6    Foreningens arbeid vil i stor grad være basert på frivillig innsats fra medlemmer og andre.
§ 3   Juridisk person.
Foreningen er en upolitisk, selveiende og frittstående juridisk person som drives på ideelt
grunnlag.
§ 4   Medlemskap
4.1    Medlemskap er åpent for alle som ønsker det. Prisen for medlemskap fastsettes av
årsmøtet.
4.2 De som har betalt årskontingent i kalenderåret før årsmøtet har stemmerett på årsmøtet
og kan velges til styreverv.
4.3 Nye medlemmer har stemmerett på årsmøtet dersom årskontingent er betalt.
4.4  Æresmedlemskap kan tildeles basert på stor frivillig innsats eller arbeid som på annen
måte bidrar til å realisere formålet. Årsmøtet tildeler æresmedlemskap etter innstilling fra styret.
4.5    Årsmøtet kan ekskludere medlemmer som ikke respekterer foreningens vedtekter og
formål eller som på annen måte bidrar til å motarbeide foreningens interesser.
§ 5   Årsmøte
5.1    Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av
april hvert år og skal kunngjøres minst 2 uker før.
5.2    Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være innlevert til styret senest 8
dager før.
5.3    Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen medlemmer har mer
enn 1 stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.
5.4    Årsmøtet behandler:

 1. Årsmelding
 2. Årsregnskap
 3. Valg av:
  – Fem styremedlemmer
  1 Organisasjonsnummer 995 717 468

– To vararepresentanter
– Valgkomité på to medlemmer
– Revisor
– Eventuelle komiteer

 • Saker meldt fra medlemmer, jfr. Pkt 5.2
  5.5. Planer og prioriteringer for det kommende året
  5.6    Det velges en dirigent til å lede årsmøtet, en referent og to medlemmer til å signere
  protokollen. Protokollen skal legges ut på hjemmesiden som del av årsrapporten.
  5.7    Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år. Samtlige kan gjenvelges og
  kontinuitet må tilstrebes.
  5.8    Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene.
  5.9    Revisor og valgkomité rapporterer direkte til årsmøtet.
  § 6   Ekstraordinært årsmøte
  6.1    Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet. Innkalling og avvikling
  følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 5. Innkallingsfristen er minst 14 dager.
  6.2    Når minst 1/3-del av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.
  § 7   Medlemsmøter
  7.1    Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og varsles minst 8 dager før møtet.
  § 8   Styret
  8.1    Foreningen ledes av et styre. Styret velger selv leder og nestleder.
  8.2    Styret skal:
  – iverksette de vedtak som årsmøtet fatter
  – stå for foreningens daglige ledelse og ivareta dens interesser overfor andre instanser
  – forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi
  – etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
  – representere foreningen utad
  – fastsette årskontingenten
  8.3    Styret skal holde kvartalsvise møter, eller oftere ved behov.
  8.4    Styrets vedtak skal protokolleres.
  8.5    Styret, ved leder og nestleder sammen, har signaturrett.
  8.6    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Vararepresentanter skal
  motta saksinformasjon, og innkalles ved behov. Som vararepresentant har man møterett.
  8.7    Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
  § 9   Vedtektsendringer
  Vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever
  2/3 flertall blant de frammøtte.
  §10  Oppløsning. Sammenslutning. Deling.
  10.1  Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.
  Vedtaket krever 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.
  10.2  Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle formålet eller
  beslektede formål i nærområdet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler.
  10.3  Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som
  oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne
  forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 9). Styret skal i den
  forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over.
  Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.