Vedtekter

Vedtekter for Sørstrand Folkepark

§ 1   Navn

Foreningens navn er Sørstrand Folkepark.

§2    Formål og virkemidler

2.1    Foreningens formål er å utvikle og realisere Sørstrand Folkepark som rekreasjonssted for fastboende og besøkende i Florø.

2.2    Foreningen skal legge til rette for idretts- og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede og vil samarbeide med skoler, barnehager og andre foreninger som ønsker å bruke parken.

2.3    Foreningen vil være hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre instanser i saker som angår formålet.

2.4    Foreningen skal i sitt arbeid med å utvikle folkeparken, søke å ivareta naturen, miljøet og de kulturminnene som finnes.

2.5    Foreningen skal finansiere sitt arbeid primært via ulike støtteordninger fra offentlige instanser, private institusjoner og innsamlingsaksjoner.

2.6    Foreningens arbeid vil i stor grad være basert på frivillig innsats fra medlemmer og andre.

§ 3   Juridisk person.

3.1    Foreningen er en upolitisk, selveiende og frittstående juridisk person som drives på ideelt grunnlag.

§ 4   Medlemskap

4.1    Medlemskap er åpent for alle som ønsker det. Prisen for medlemskap fastsettes av årsmøtet. Det utstedes et medlemsbevis som benyttes som adgangstegn til årsmøtet. Alle som bidrar med gaver på minimum det medlemskapet koster, vil automatisk få status som medlem. Som medlem godtar man foreningens vedtekter og formål. Medlemskapet er gyldig fra den dagen pengene er mottatt, og gjelder på ubestemt tid.

4.2    Æresmedlemskap kan tildeles basert på stor frivillig innsats eller arbeid som på annen måte bidrar til å realisere formålet. Årsmøtet tildeler æresmedlemskap etter innstilling fra styret.

4.3    Årsmøtet kan ekskludere medlemmer som ikke respekterer foreningens vedtekter og formål eller som på annen måte bidrar til å motarbeide foreningens interesser.

§ 5   Årsmøte

5.1    Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år og skal kunngjøres minst 4 uker før.

5.2    Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før.

5.3    Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal gjøres tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.

5.4    Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen medlemmer har mer enn 1 stemme. Stemmegivning kan skje ved fullmakt.

5.5    Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding

2. Årsregnskap

3. Valg av:

– Fem styremedlemmer

– To vararepresentanter

– Valgkomité på to medlemmer

– Revisor

– Eventuelle komiteer

4. Medlemskapssaker

5. Planer og prioriteringer for det kommende året

5.6    Det velges en dirigent til å lede årsmøtet, en referent og to medlemmer til å signere protokollen. Protokollen skal legges ut på hjemmesiden som del av årsrapporten.

5.7    Styremedlemmer og vararepresentanter velges for to år. Samtlige kan gjenvelges og kontinuitet må tilstrebes.

5.8    Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene.

5.9    Revisor og valgkomité rapporterer direkte til årsmøtet.

§ 6   Ekstraordinært årsmøte

6.1    Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr. § 5. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

6.2    Når minst 1/3-del av medlemmene krever det, skal det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§ 7   Medlemsmøter

7.1    Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 14 dager forut.

§ 8   Velforeningens ledelse (styret)

8.1    Foreningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv gjennom valg av leder og nestleder.

8.2    Styret skal:

–       Iverksette de vedtak som årsmøtet fatter

–       Stå for foreningens daglige ledelse og ivareta dens interesser overfor andre instanser

–                Forvalte foreningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi

–       Etter behov, oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

–       Representere foreningen utad

8.3    Styret skal holde kvartalsvise møter, eller oftere ved behov.

8.4    Styrets vedtak skal protokolleres gjennom referater som arkiveres elektronisk og fysisk sammen med brevlig korrespondanse.

8.5    Styret, ved leder og nestleder sammen, har signaturrett.

8.6    Styret er beslutningsdyktig når minst 3 representanter er til stede. Vararepresentanter skal motta saksinformasjon, og innkalles ved behov. Som vararepresentant har man møterett.

8.7    Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet, skal leders dobbeltstemme avgjøre.

§ 9   Vedtektsendringer

9.1    Vedtektsendringer krever 2/3 flertall og må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§10  Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

10.1  Oppløsning av foreningen kan behandles på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

10.2  Foreningens formue skal, etter oppløsning og gjeldsavleggelse, tilfalle formålet eller beslektede formål i nærområdet. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler.

10.3  Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring (§ 9). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.